REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

swiatnarzedzi.net
obowiązujący od 12.02.2018 r.

 

§ 1 Definicje

 1. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://swiatnarzedzi.esoft.studio , za pośrednictwem którego
  Klient może w szczególności składać zamówienia.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia  w ramach sklepu.
 3. Konsument– oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar– oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
 5. Konto – przestrzeń dyskowa w sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze sklepu przez użytkownika w sposób określony w regulaminie.
 6. Rejestracja – procedura zakładania konta.
 7. Login – nazwa użytkownika w Sslepie służąca logowaniu do konta.
 8. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do konta.
 9. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem, a sprzedawcą.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna będąca konsumentem korzystająca ze sklepu.
 11. Dostawa– oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 12. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://swiatnarzedzi.esoft.studio .
 13. Zamówienie – oświadczenie woli użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
 14. Sprzedawca – sklep internetowy, działający pod https://swiatnarzedzi.esoft.studio prowadzony jest przez Krzysztofa Herman prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Herman Nieruchomości z siedzibą w Rybniku J i F Białych 5/8, 44-200 Rybnik, NIP: 6332072375, REGON: ……., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;
 15. Dane Osobowe – dane osobowe użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.).
 19. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Nie jest konieczna rejestracja do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Do uzyskania pełnego dostępu w sklepie internetowym, użytkownik powinien dokonać rejestracji konta.
 3. W celu utworzenia konta Klienta, Klient powinien dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 4. Aby dokonać rejestracji konta, użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego uniemożliwia zarejestrowanie konta.
 5. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem stworzonym przez użytkownika. Hasło powinno składać się z od 3 do 15 znaków.
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w kwestionariuszu.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 4. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla https://swiatnarzedzi.esoft.studio,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej.

 5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 7. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome, urządzenie użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, urządzenie użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in

 

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje przedstawione przez https://swiatnarzedzi.esoft.studio w sklepie dotyczące towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
 2. Umożliwia się składanie zamówień w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Ceny towarów oferowanych przez https://swiatnarzedzi.esoft.studio wyrażone są w Polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru przez https://swiatnarzedzi.esoft.studio dokonując zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „do koszyka” pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Konsument po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej sklepu przycisk „kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 8. Po złożeniu zamówienia, konsument otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną potwierdzenie zakupu w sklepie https://swiatnarzedzi.esoft.studio (numer zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.

 

§ 5 Płatności

 1. Ceny towarów podawane są w Polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cena brutto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, i o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za towary zamówione poprzez dostawę kurierem:
  a) przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego, które zostanie podane w wiadomości mailowej. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
  b) płatnością online w systemie PayU ,
  c) zapłata kartą płatniczą poprzez PayU „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie zakupu”.

 

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://swiatnarzedzi.esoft.studio oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wiadomości oraz na wskazany adres zostanie przesłana faktura VAT.
 6. Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, jest data wydania rzeczy kupującemu.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju (w obecności kuriera). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. W przypadku nieobecności kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym konsument będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dniu licząc od dnia w którym Klient objął w posiadanie towar, lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres sklepu https://swiatnarzedzi.esoft.studio podany w niniejszym regulaminie. Termin liczony jest od dnia odbioru towaru do dnia wysyłki (liczy się data stempla pocztowego wysyłki oświadczenia). W oświadczeniu należy podać Imię Nazwisko, Adres, Adres mail, telefon, nr zamówienia, nr FV.
 2. Termin 14-dniowy rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, (towar należy wysłać po odebraniu wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie oświadczenia związanego z odstąpieniem od umowy) Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres Świat narzędzi J i F Białych 5/8, 44-200 Rybnik. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem, zwrot należności zostaje zwrócony Klientowi na podane konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych.
 4. Koszt opakowania i wysyłki zwrotnej towaru ponosi Klient.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Zwrot należności za zwrócony towar następuje z najtańszymi kosztami przesyłki (zwracany jest najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów), zwrot następuje po otrzymaniu zwracanego towaru przez sklep w terminie do 14 dni roboczych.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient sam wysyła towar. konsument przejmuje obowiązek zabezpieczenia towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz zobowiązany jest dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (faktura). Zwrot towaru następuje na adres Świat narzędzi J i F Białych 5/8 44-200 Rybnik

 

§8 Gwarancja

 1. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.
 2. Udzielenie gwarancji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela towaru nie pozbawia użytkownika prawa do dochodzenia wobec sklepu roszczeń z tytułu rękojmi.

 

§ 9 Reklamacje

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: – dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon, nr zamówienia, nr FV) – uzasadnienie reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.
 3. Reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.
 4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

§ 10 Rękojmia

 1. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru należy składać w formie pisemnej na adres podany w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady towaru.
 3. Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
 4. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada towaru jest nieistotna.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa konsument.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta Konsumenta należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki podczas dokonywania zakupu.
 5. Administratorem danych osobowych jest sklep https://swiatnarzedzi.esoft.studio
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 
§ 12 Zamieszczanie treści przez Klienta (opinie, komentarze)

 1. Klient sklepu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 1. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.
 3. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w regulaminie, treści o charakterze reklamowym i promocyjnym, zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w regulaminie, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które naruszają w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe, naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicą przedsiębiorstwa, ochroną praw własności firmy, mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności lub zostały zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich jak i dobrego imienia firmy.

 

§ 13 Rozwiązanie umowy

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do poprzez przesłanie wiadomości pocztą w formie pisemnej na adres: Świat narzędzi J i F Białych 5/8 44-200 Rybnik
 2. Sklep może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu jak również w przypadku niewyrażenia przez użytkownika zgody na zmiany w treści polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie rejestracji konta.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 luty 2018 r. i obowiązuje do zamówień zawartych od tego dnia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami tego regulaminu.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a sklepem jest prawo polskie.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).